دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-126 
2. واکاوی عملکرد وزارت یحیی برمکی در عصر عباسی

صفحه 17-34

مجتبی گراوند؛ اسماعیل سپهوند؛ بیژن یزدانی


4. تأثیر آئین مهر بر مسیحیت

صفحه 47-68

علی اصغر بیرگانی؛ محمدتقی فاضلی


7. مهر عقیق ساسانی در موزه ملی پاریس

صفحه 103-126

نعمت الله علی محمدی؛ محرم باستانی