اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غفار پوربختیار

تاریخ ایران بعد از اسلام استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

https;//www.pourbakhtiar.ir
porbakhtiarghafaryahoo.com
0000-0001-6617-2372

سردبیر

علاءالدین آذری

تاریخ استاد بازنشسته دانشگاه تهران

.
movahed.2012yahoo.com
.

h-index: .  

مدیر داخلی

عبدالعزیز موحد

تاریخ ایران بعد از اسلام استــادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

.
movahed.2012yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمد امیر شیخ‌نوری

تاریخ و تمدن استـاد گروه تاریخ دانشگــاه الزهرا

movahed.201.2yahoo.com

h-index: .  

فریدون اله یاری

تاریخ ایران بعد از اسلام استاد تاریخ دانشگاه اصفهان

feraidounallahyarigmail.com

h-index: .  

جهانبخش ثواقب

تاریخ ایران بعد از اسلام استاد بازنشسته گروه تاریخ دانشگاه لرستان

.
jahan_savaghebyahoo.com

h-index: .  

محسن رحمتی

تاریخ ایران اسلامی استاد دانشگاه لرستان

mohsenrahmati45gmail.com

علی بحرانی پور

تاریخ ایران بعد از اسلام دانشیار دانشگاه شهید چمران

alibahranipour.blog.ir/
bahranipourhotmail.com

سهیلا ترابی فارسانی

تاریخ دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

tfarsaniyahoo.com