راهنمای نویسندگان

                                                                                                                                  

شیوه­ نامه نگارش مقاله برای مجله«تاریخ ایران اسلامی»واحد شوشتر

نحوه پذیرش مقالات:

 -هر مقاله ای که از ارزش علمی برخوردار باشد، برای بررسی و احتمالاً چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.

 

        -هیئت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصلاح مقالات آزاد است.

 

     -تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأیید مقاله توسط داوران و هیئت تحریریه است.

 

        -مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده مسئول است.

 

         -تکمیل و ارسال فرم تعهدنامه کتبی همزمان با ارسال  مقاله مبنی بر اینکه مقاله مزبور تا اعلام نتیجه (حداکثر شش ماه از زمان تحویل به مجله) به نشریه دیگر فرستاده نخواهد شد. مقالاتی که بدون فرم تعهدنامه مذکور ارسال شوند، بررسی نشده و به نویسنده عودت داده می­ شوند.

 

ضوابط مربوط به مقالات:

 

از نویسندگان محترم تقاضا می شود ضوابط زیر را در تنظیم مقالات رعایت کنند:

 

-مقاله فقط از طریق سامانه الکترونیک مجله ارسال شود.

مقاله باید مشتمل بر بخش های زیر باشد:

        -هرکدام ازچکیده­ های فارسی و انگلیسی بیش از ۲۵۰ کلمه نباشد.

        -واژگان کلیدی مقاله(فارسی و انگلیسی)هر کدام بیش از ۵ واژه نباشد. 

 

       -مقدمه، شامل: طرح مسئله پژوهش و پیشینه آن، روش تحقیق و بیان هدف

 

 

-بحث و بررسی فرضیه (فرضیات) تحقیق و ارائه تحلیل های مناسب با موضوع

 

-نتیجه گیری

 

    -فهرست منابع و مآخذ

 

-فهرست منابع و مآخذ به تفکیک زبان منابع (در دو بخش فارسی/ عربی و لاتین) در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود:

برای کتاب:نام خانوادگی نویسنده، نام( سال انتشار)، عنوان اثر، مصحح (مترجم و یا...)،شماره جلد، نوبت چاپ،محل انتشار: ناشر.(نویسندگان محترم توجه داشته باشند که نوبت چاپ اول نباید نوشته شود).

برای مقاله: نام خانوادگی نویسنده، نام( سال انتشار)، عنوان مقاله در درون گیومه، نام مترجم، نام نشریه، شماره دوره، شماره نشریه، فصل انتشار،شماره صفحات آغاز و پایان مقاله. 

 

-ارجاعات در داخل متن با ذکر نام نویسنده، تاریخ انتشار، نشانی مطلب در داخل پرانتز مانند (حسینی، ۱۳۸۵: ۱۳۳) قید شود. در ارجاع به منابع و مآخذی که چاپ دوم به بعد هستند، حتما نوبت چاپ ذکر شود مانند(حسینی، ۱۳۸۵: ۲/۱۳۳).

مقاله حداکثر در ۷۰۰۰واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محیط (word )باشد. مقالات با حجم بیشتر مورد بررسی قرار نگرفته و به نویسنده بازگردانده می­ شوند.

-معادل لاتین اصطلاحات و مفاهیم خاص در پاورقی نوشته شود.

-مشخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، شماره تلفن نویسنده و دانشگاه یا مؤسسه مربوط و نشانی پست الکترونیکی) در فایل جداگانه (نه در فایل مقاله) ارسال شود. نویسندگان محترم توجه داشته باشند چون فرایند داوری به صورت دوسویه ناشناس است حتما در فایل مقاله­ ای که برای داوران ارسال می ­شود، هیچگونه نام، عنوان و یا نشانه ­ای از نویسندگان وجود نداشته باشد