درباره نشریه

مجله تاریخ ایران دوره اسلامی  با رویکرد علمی-پژوهشی در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۰ از کمیسیون مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار را اخذ نموده و شروع به فعالیت نمود. این مجله مطابق بخشنامه مورخ۱۳۹۸/۶/۱۵ دانشگاه آزاد اسلامی دارای اعتبار علمی می باشد.