دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-134 
1. مبانی اولیه عقاید خوارج

صفحه 1-12

زهرا رستاک؛ زهره کیانی نژاد


4. فن مدیریت اقتصادی و نقش مهر در عهد باستان

صفحه 49-62

خدیجه محمدی پور؛ عبدالعزیز موحد نساج


6. شاه گزینی در دوره ی اشکانیان

صفحه 97-112

محمدتقی فاضلی؛ فرزانه احمدی