دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-182 
4. موزه های تاریخ علوم اسلامی

صفحه 85-118

مصطفی ده پهلوان؛ محرم باستانی؛ نعمت الله علی محمدی