دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1398 
1. محمد بن سنان و نقش او در انتقال حدیث زیدیه به امامیه

گیتی محمدبیگی؛ علیرضا ابطحی فروشانی؛ محمد علی چلونگر


2. علل همگرایی در نهضت های شیعی _ صوفی روزگار تیموریان ( با تأکید بر نقش علوم غریبه )

هومان محمدی شرف آباد؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی؛ سهیلا ترابی فارسانی


3. ادب سیاسی مشروطه و مسئلۀ هویت ملی

کیانوش افشاری؛ حامد عامری گلستانی؛ بهرام یوسفی؛ شیوا جلال پور


4. نقش اعداد سه، هفت و چهل در فرهنگ مردم ایران (با تکیه بر آیین های گذر ایرانی در فرهنگ قوم بختیاری)

حسن آتش آب پرور؛ اسماعیل سنگاری؛ محمدکریم یوسف جمالی؛ شکوه السادات اعرابی هاشمی


5. "بازتاب فدک درکتاب های تاریخ اسلام ایران (ازسال 1358تا1397ه.ش)"

فریناز هوشیار؛ ظریفه میر؛ سهیلا ترابی فارسانی