دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1398 
2. گونه شناسی سریه های دوره پیامبر (ص) تا سال پنجم هجری

مینا رضائی؛ فریناز هوشیار؛ علیرضا ابطحی فروشانی


3. نقش نهاد مدنی اصناف پایتخت درانقلاب مشروطیت ایران

علی مستجاب الدعوه؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ هادی خانیکی


6. تحلیل گفتمان انقلاب اسلامی ایران از منظرهویت

حامد نظری؛ سیدجواد امام جمعه زاده؛ علی علی حسینی