ادب سیاسی مشروطه و مسئلۀ هویت ملی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

مسئلۀ اصلی این مقاله، چگونگی پرداختن به «مسئلۀ هویت ملی» در ادب سیاسی مشروطه، به‌خصوص شعر سیاسی مشروطه است. یکی از بنیان‌های هویت ملی، به‌وجود آمدن مفهوم «نوآیین» ملت در عصر ناصری، با آثار و گفتار کسانی چون آخوندزاده و میرزا آقا خان کرمانی بود. در عصر ناصری، باستان‌گرایی، توجه به نامِ ایران، مضمون نوآیین «ملت» و بازتعریف مفهوم «وطن» از مؤلفه‌های اصلی برداشت جدید از هویت ملی بود. این مقاله با بهره‌گیری از روش تحلیلی‌توصیفی، این پرسش را دنبال می‌کند که «مسئلۀ هویت ملی» چگونه در ادب سیاسی مشروطه تبلور یافت؟ با این فرضیه که «مسئلۀ هویت ملی، در ادب سیاسی مشروطه، بیش از هر چیز به مفهوم نوآیین «وطن» مرتبط بود و این مفهوم با بسامد بالا در شعر سیاسی این دوره مورد توجه قرار گرفته بود.» اصلی‌ترین یافتۀ این پژوهش آن است که با بسط آگاهی‌های نوآیین از مقولاتی و مفاهیمی مانند «ملت» و «وطن» در عصر ناصری و گسترش آن در عصر مشروطه، به‌خصوص در ادب سیاسی این دوره، «هویت ملی» به‌عنوان یک «مسئلۀ» بنیادین در دل مشروطیت، مورد توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Constitutional political literature and the issue of national identity

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Afshari
  • Hamed Ameri Golestani
  • Bahram yousefi
  • shiva jalalpoor
Department of Political Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The main issue of this article is how to address the "issue of national identity" in constitutional political literature, especially constitutional political poetry. One of the foundations of national identity was the emergence of the concept of "modernity" of the nation in the Nasserite era, with the works and speeches of people such as Akhundzadeh and Mirza Agha Khan Kermani. In the Nasserite era, archeology, attention to the name of Iran, the modern theme of "nation" and redefining the concept of "homeland" were the main components of the new conception of national identity. Using a descriptive analytical method, this article seeks to ask how the "question of national identity" crystallized in constitutional political literature. With the hypothesis that "the issue of national identity, in constitutional political literature, was more than anything related to the modern concept of 'homeland', and this concept was considered with high frequency in the political poetry of this period." The main finding of this study is that by expanding modern knowledge of categories and concepts such as "nation" and "homeland" in the Nasserite era and its expansion in the constitutional era, especially in the political literature of this period, "national identity" as a fundamental "issue" At the heart of constitutionalism, it was considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political literature
  • Constitution
  • National Identity
  • homeland