محمد بن سنان و نقش او در انتقال حدیث زیدیه به امامیه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 گروه تاریخ. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد نجف آباد. نجف آباد. ایران

3 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

در مبحث تاریخ حدیث، راویان حدیث جایگاه مهمی دارند. نخستین احادیث که با عنوان «کتاب»، «اصل» یا «نسخه» یاد شده است، پس از سدۀ دوم هـ توسط طبقه و افراد خاصی دست به دست و نقل شده است. یکی از مهم ترین راویان ومحدثان امامی که حلقه اتصال منابع و احادیث سدۀ دوم و سوم بود، محمدبن سنان(د.220ق ) است. اینکه محمدبن سنان از نظر وثاقت یا تضعیف میان محدثان امامی چه جایگاهی دارد؟ نقش او در انتقال روایات زیدی به امامیه چگونه بوده است ؟ روایات ذکر شده از سوی وی تا چه حدی در امامیه نفوذ دارد؟ موضوع این مقاله است که تلاش می گردد به روش تاریخی و شیوه توصیفی- تحلیلی باتکیه بر منابع موجود بررسی گردد. علی رغم، آنکه محمدبن سنان را به دلیل همنشینی با افرادی چون مفضل بن عمر و نقل روایات او،فردی غالی دانسته اند و تضعیف وی نزد محدثان و عدم پذیرش روایات او، کتاب ها و روایات نقل شده از او رواج یافت که روایات دو محدث زیدی صاحب نام، ابوالجارود(ح150ق)و طلحه بن زید(ح150ق) گزارش شده است. به نظر می رسد محمد بن سنان نقش مهمی در انتقال احادیث زیدی به امامی ایفا کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muhammad ibn Sanan and her role in transmitting the hadith of Zaydiyya to Imamiyya

نویسندگان [English]

  • Giti mohamadbeigi 1
  • alireza abtahi 2
  • Mohammad ali Chelongar 3
1 Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad. University, Najafabad, Iran.
2 azad
3 Department of history, University of Isfahan
چکیده [English]

In the subject of the history of hadith, the narrators of hadith have an important place. The first hadiths, which are referred to as "books", "originals" or "manuscripts", were transmitted by certain classes and individuals after the second century AH.One of the most important narrators and narrators of the Imam, who was the link between the sources and hadiths of the second and third centuries, is Muhammad ibn Sinan (d. 220 AH).What is the position of Muhammad ibn Sinan among the Imami narrators in terms of credibility or weakness? What was his role in transmitting Zaidi narrations to the Imams?To what extent do the narrations mentioned by him influence the Imams? The subject of this article is to try to study the historical method and descriptive-analytical method based on available sourcesDespite the fact that Muhammad ibn Sinan has been considered an outsider due to his association with people such as Mufaddal ibn Umar and the narration of his narrations, and his weakening among the narrators and the rejection of his narrations, the books and narrations narrated from him became popular.The narrations of two famous Zaidi narrators, Abu al-Jarud (d. 150 AH) and Talha ibn Zayd (d. 150 AH) have been reported. It seems that Muhammad ibn Sinan played an important role in transmitting Zaidi hadiths to Imami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Muhammad ibn Sanan
  • Imami narrators
  • Zaydi elders
  • Zaydiyya