دانش ژنتیک و نسب‌شناسی در تمدن اسلامی ؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

2 دانشیار تاریخ ، دانشگاه خوارزمی ، تهران ، ایران

3 استاد گروه تاریخ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

یکی از علومی که تأثیر عمیقی بر باستان‌شناسی، تاریخ، انسان‌شناسی و مردم‌شناسی، دارد و «نسب‌شناسی» را با فرصت‌ها، زمینه‌ها یا چالش‌های جدی مواجه می‌سازد، »ژنتیک» است. دانش ژنتیک و کشف DNA آغاز تحولی بزرگ در زمینه‌های علوم زیستی و علوم مرتبط است.
مقاله رویکردها و فرصت‌های پیش‌روی نسب‌شناسی در مواجهه با ژنتیک را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، با طرح این مسأله که ژنتیک چه میزان می‌تواند در تحقیقات نسب‌شناسی راهگشا و سودمند باشد. استفاده از روش‌های تجربی آزمایشگاهی تعیین هویت مانند DNA کروموزوم y و میتوکندری در تعیین اصل و نسب با شیوه‌های نوین در شناخت هویت‌های مبتنی بر نیاشناسی با تکمیل و تصحیح داده‌ها برای فهم بهتر تاریخ ما را یاری رساند و یا جابجایی‌های جوامع را دقیق‌تر نشان دهد. دستاورد تحقیق حاکی از آن است در آینده ژنتیک می‌تواند در این زمینه بکار آید و مناسبات نوینی در فهم دقیق تاریخ با اتکا به دانش نسب‌شناسایی درتمدن اسلامی شکل می‌گیرد.
کلید واژه‌ها: ژنتیک، نسب‌شناسی، کروموزومY، دی. ان. ای(DNA)، باستان‌شناسی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Genetic and relational science in Islamic civilization; Opportunities and challenges

نویسندگان [English]

  • mehdi bigdeli 1
  • sayed Abolfazl Razavi 2
  • Reza Shabani samgh abadi 3
1 PhD Student in History, Department of History, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University of Tehran, Iran
2 Supervisor, Associate Professor of History, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the sciences that has a profound impact on archeology, history, anthropology, and anthropology, and which presents 'anthropology' with serious opportunities, contexts, or challenges, is 'genetics'. Genetic science and DNA discovery are the beginning of a major breakthrough in the fields of life sciences and related sciences.
 The paper evaluates the approaches and opportunities for advancing genetics in the face of genetics, with the question of how genetics can be useful and helpful in relativistic research. Using empirical in vitro methods such as DNA on the chromosome y and mitochondria to determine ancestry with new ways of identifying anthropologically-based identities by complementing and refining data to better understand our history or to help better identify communities. Research has shown that genetics can be used in the future, and new relationships will emerge in accurate understanding of history based on relational knowledge.
 Key words: Genetics, Religion, Y chromosome, Di. Ann. DNA (Archeology), Archeology

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetics
  • Religion
  • Di. Ann. DNA (Archeology)
  • Archeology. Islamic civilization