اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تکیه بر کتاب تحفةالملوک

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان- گروه تاریخ دانشکده ادبیات

2 دانشجوی دکتری تاریخ ایران بعد از اسلام، تاریخ دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

3 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

رشد و سعادت انسان در گرو صحیح دشمن شناسی و مصمون ماندن از آسیب­های دشمن است که در ابعاد گسترده تر آن در سطح اجتماع باعث ایجاد جامعه­ای مستحکم در برابر حکومت­های خارجی است. به همین دلیل شناخت دشمن و شیوه برخورد با دشمن به عنوان آموزه اخلاقی متأثر از دستورات دینی در فرهنگ و ادبیات همواره توجه بوده است. تحفةالملوک کتابی مشتمل از نکات اخلاقی با زبانی شفاف و ساده در باب جداگانه به توصیف و تعریف دشمن و دشمن شناسی پرداخت است. در مقاله حاضر، سعی بر شناخت دشمن با توجه به شرح دشمن شناسی در تحفةالملوک است. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای مطالعات تاریخی و نصیحت الملوک ها به بررسی موضوع بپردازد.

کلیدواژه‌ها