دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. پیامدهای مسئله جانشینی پادشاه در زمان حکومت صفویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

زهرا رضائی؛ ناصر جدیدی؛ محمدکریم یوسف جمالی