نویسنده = جهانبخش ثواقب
تعداد مقالات: 3
1. باستان گرایی در فرهنگ و ادبیات دوران سامانی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-86

جهانبخش ثواقب؛ اکرم کرمعلی


2. روند دگرگونی شعائر مذهبی بر روی سکه‌های دوره ایلخانی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-32

جهانبخش ثواقب؛ سیاوش امرایی


3. ساختار کالبدی- فضایی شهر ایرانی عصر ناصری از منظر سیاحان غربی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 63-96

جهانبخش ثواقب؛ معصومه هادی؛ لیلا مشکانی