نویسنده = محمدتقی فاضلی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر آئین مهر بر مسیحیت

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-68

علی اصغر بیرگانی؛ محمدتقی فاضلی


2. بررسی سیرتحول خطوط کوفی و عربی و کتیبه خوانی اسلامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 33-64

محمدتقی فاضلی


3. شاه گزینی در دوره ی اشکانیان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 97-112

محمدتقی فاضلی؛ فرزانه احمدی


شماره‌های پیشین نشریه