نویسنده = مجتبی گراوند
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی عملکرد وزارت یحیی برمکی در عصر عباسی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 17-34

مجتبی گراوند؛ اسماعیل سپهوند؛ بیژن یزدانی


2. اصول و شیوه برخورد با دشمن و دشمنان در ایران با تکیه بر کتاب تحفةالملوک

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

مجتبی گراوند؛ اسماعیل سپهوند؛ زینب نظری