پژوهشگران و فرهیختگان گرامی، برای بارگذاری مقالات ارزشمند خود در سامانه این فصلنامه، پس از ورود به سامانه، ثبت نام نمایید. رمز ورود شما به سامانه به آدرس ایمیل تان ارسال می گردد. از آن پس با نام کاربری و رمز عبور می توانید به صفحه شخصی خود در سامانه وارد شده و فرایند ارسال مقاله را انجام دهید. لطفا قبل از ارسال مقاله حتما اطلاعات مندرج در قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه کرده و مقاله خود را براساس آن تدوین و ارسال نمائید.

زبان نشریه:فارسی(چکیده انگلیسی)

نوع انتشار:الکترونیکی

نوع داوری:دوسویه ناشناس(حداقل دو داور)

زمان داوری مقالات:حداکثر ۲ ماه

نوع دسترسی:رایگان(تمام متن)

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

توالی انتشار:دو فصلنامه

نوع اعتبار:علمی دانشگاه آزاد اسلامی(بخشنامه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۵)

درصد پذیرش:

سال شروع انتشار:۱۳۹۱

مصوبه دانشگاه آزاد اسلامی:شماره ۸۷/۳۳۰۹۲۷تاریخ۱۳۹۰/۹/۱۰

حوزه تخصصی:زمینه های مختلف تاریخ ایران بعد از اسلام

محل انتشار:ایران(شوشتر)

نشانی الکترونیکی جهت پاسخگویی:porbakhtiarghafar@yahoo.com

نشانی پستی:خوزستان.شوشتر.شوشترنو.دانشگاه آزاد اسلامی.دانشکده علوم انسانی.دفتر مجله تاریخ ایران اسلامی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1399 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه
شاپا چاپی